11
22
31
41
61
7

Teoretisk ståsted

I vores arbejde i Synergi HRM er vi inspireret af socialkonstruktionismen som erkendelsesteoretisk ståsted. Socialkonstruktionismen kan her forstås som en paraply for flere forskellige tilgange, der supplerer hinanden ved at bringe forskellige aspekter af samspillet i organisationen i spil

  • Systemisk tænkning: Hensigten med at vælge en systemisk tilgang er dels at fokusere på betydningen af mønstre, sammenhænge og helheder (mindre end på enkeltdele) dels et fokus på at styrke og udvikler relationerne mellem organisationsmedlemmer fremfor at fokusere på det enkelte individ.
  • Appreciative Inquiry (AI eller på dansk: Anerkendende Udforskning): Hensigten med at vælge en anerkendende til gang er at vi ved at fokusere på det der fungerer og organisationsmedlemmers forhåbninger til fremtiden kan skabe en mere ønskværdig fremtid end ved at fokusere på problemer, fejl og mangler.
  • CMM (Coordinated Management of meaning). Ideen i CMM er at vi gennem vores indbyrdes kommunikation og anvendelse af sproget både er med til at skabe mening i det indbyrdes samspil og til at koordinere vores handlinger med hinanden.  Ingen handling eller udsagn har mening i sig selv, men tildeles mening i kraft af det, der siges før og efter udsagn (talehandling)
  • Narrativ praksis: Vi skaber mening og identitet ved at fortælle historier. Hensigten med at arbejde med de dominerende fortællinger (narrativer) er f. eks. at hjælpe organisationsmedlemmer med at omforme problemmættede fortællinger til mere foretrukne fortællinger, der giver bedre og rigere handlemuligheder

Blandt nøglebegreberne i socialkonstruktionismen er:

  1. Sprog: som organisationsmedlemmer konstruerer vi vores virkelighed gennem det sprog, vi bruger. Sprogets funktion er mere skabende end beskrivende (der findes ingen objektiv virkelighed/”sandhed”).
  2. Mening: Meningstilskrivning er samskabende proces
  3. Kontekst: Intet giver mening i sig selv. Konteksten (den meningsskabende sammenhæng) er afgørende for meningstilskrivelsen
  4. Relationer: I den relationelle tilgang er fokus på samhørighed, indbyrdes forbundethed og hvordan vi gensidigt er medskabere af hinandens muligheder for at lykkes.